Aktualności

Trzeci nabór uzupełniający do projektu OZE

Gmina Miasta Tychy ogłasza trzeci nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Termin składania wniosków o przyznanie grantu: od 15 lutego 2022r. do wyczerpania limitu środków.

kolektor słoneczny

Gmina Miasta Tychy ogłasza trzeci nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/394/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 października 2021r.  Każdy mieszkaniec zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien się zapoznać z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

 • projektu: umtychy.pl/oze
 • Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

Od 15 lutego 2022r. do wyczerpania limitu środków.

Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków. O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc na poszczególne zakresy związane z realizacją projektu. O zamknięciu naboru mieszkańcy zostaną poinformowani: na stronie internetowej projektu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców.

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

Lista będzie aktualizowana co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru ze względu na formułę otwartą.

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż do 2 maja 2022 roku.

Termin realizacji instalacji OZE:

Do 31 maja 2022 roku.

JAKIEGO ZAKRESU DOTYCZY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY?

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

 1. 17 instalacji solarnych (kolektory słoneczne) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).
 2. 9 pomp powietrznych przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).
 3. 6 kotłów na biomasę (pellet) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (CWU).

KTO MOŻNE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE:

Grantobiorca to osoba która:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie innej formy prawnej, nieruchomości położonej na terenie Miasta Tychy (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE)
 2. nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tychy z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz miasta Tychy (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji i rozliczenia Projektu),
 3. posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie inwestycja,
 4. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa różne źródła ciepła do ogrzewania części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli działalność faktycznie prowadzona jest w budynku).

Ponadto:

 1. nieruchomość, w której realizowana będzie inwestycja nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.
 2. wykonanie inwestycji możliwe jest na/w budynkach będących w trakcie budowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed podpisaniem umowy budynek zostanie oddany do użytkowania.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ GRANTU:

Maksymalny grant dla poszczególnych instalacji OZE może wynieść:

 1. Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 15 000,00 zł brutto,
 2. Pompa powietrzna do ciepłej wody użytkowej – do 8 100,00 zł brutto,
 3. Kocioł na biomasę – do 15 200,00 zł brutto.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 1. deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu
 2. ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu,
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące do momentu złożenia dokumentów zgłoszeniowych lub akt własności, umowa),
 4. oświadczenie dotyczące niewykorzystywania energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu (jeżeli dotyczy),
 5. oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu,
 6. oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu,
 7. projekt koncepcyjno-techniczny (w przypadku pompy ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę (pellet) oraz kolektorów słonecznych) , którego minimalny zakres określono w załączniku nr 7 do Regulaminu, sporządzony i podpisany przez osobę z uprawnieniami instalatora OZE wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego,
 8. uproszczony audyt – w przypadku wyłącznie kotłów na biomasę (pellet) , sporządzony i podpisany przez osobę będącą na liście autoryzowanych audytorów Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
 9. pełnomocnictwo do reprezentowania, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli dotyczy)

Składane dokumenty muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 1. zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 2. być podpisane przez potencjalnego Grantobiorcę (wszystkich współwłaścicieli) lub osobę upoważnioną,
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki,
 4. komplet dokumentów trwale spięty, parafowany przez wszystkich współwłaścicieli na każdej stronie.
 5. dokumenty stanowiące kopie oryginału należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

JAK NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 1. w wersji papierowej, w Punkcie Obsługi Grantobiorców przy ul. Barona 30 (pokój nr 325 (II piętro), zgodnie  z poniższym harmonogramem. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku.
 2. pocztą – przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Operatora ATsys.pl Sp. z o.o.(40-030 Katowice, ul. Lompy 7/3) – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Harmonogram przyjmowania papierowych wersji wniosku

każdy wtorek w godz. 8.00 – 16.00
każdy czwartek w godz. 9:00 – 17.00

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:

 1. Wymianie źródła ogrzewania na kocioł na biomasę (pellet) podlegać mogą wyłącznie kotły i piece opalane paliwem stałym lub olejem. Grantu nie udziela się na wymianę ogrzewania gazowego. Nie ma również możliwości pozostawienia istniejącego źródła energii cieplnej (np. kotła węglowego) jako równoległego do montowanego kotła na biomasę. Likwidacja istniejącego źródła ciepła będzie przedmiotem kontroli na miejscu realizacji inwestycji przed wypłatą grantu.
 2. Instalacja kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja (wymóg ten zostanie sprawdzony podczas kontroli budynku prowadzonej przez Operatora Projektu).
 3. O dofinansowanie do kotła na biomasę nie mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy w latach 2017 – 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła.
 4. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę. Na każdy zakres należy złożyć osobny wniosek.
 5. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana zakresu po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.
 6. Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.
 7. Koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym – mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie.
 8. Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno – merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kartę oceny– załącznik nr 14 do Regulaminu
 9. Lista potencjalnych Grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym aktualizowana będzie co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru (ze względu na formułę otwartą) na stronie internetowej www.umtychy.pl/oze, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców, mieszczącym się przy Barona 30 „Balbina Centrum”, pok. 325, 43-100 Tychy. Lista potencjalnych Grantobiorców będzie zawierała numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.

ZASADY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS NABORU:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2, składanie wniosków w  formie papierowej odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych zasad i środków bezpieczeństwa. Podczas składania wniosku i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się w budynku przy ul. Barona 30 w Tychach (przy drzwiach wyjściowych).

Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: [email protected] lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie: niska emisja

Content retrieved from: https://umtychy.pl/artykul/7254/trzeci-nabor-uzupelniajacy-do-projektu-oze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *