Informacje

Rekrutacje do tyskich placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023

W lutym rozpoczynają się rekrutacje do tyskich placówek oświatowych: przedszkoli i szkół podstawowych (w tym Sportowej Szkoły Podstawowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-stopnia). Pierwsze nabory – do klas pierwszych szkół podstawowych już od poniedziałku, 7 lutego br.

Dzieci w klasie Autor: Michał Janusiński

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

– O przyjęcie na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie miasta Tychy. Zgodnie z obowiązującym prawem pierwszeństwo, mają dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą, niepełnosprawne lub takie, gdzie niepełnosprawność dotknęła jedno bądź oboje rodziców lub rodzeństwo, a także kandydaci wychowywani samotnie w rodzinie – mówi Dorota Gnacik – dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy (obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, studiujący w trybie dziennym lub pracujący rodzice, obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiadanie
długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w tej samej placówce, odległość placówki od miejsca zamieszkania).

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, należy wypełnić elektronicznie formularz wniosku lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce, jak również wydrukować ze strony naboru https://przedszkola-tychy.nabory.pl. We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami wniosek należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (czyli wymienionej we wniosku jako pierwszej) w terminie od 21 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r.

WAŻNA INFORMACJA:

31 sierpnia 2022 r. kończy się okres, na jaki został przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”.

W związku z powyższym rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie wskazania Miejskiego Centrum Oświaty lub przeprowadzonej w mieście rekrutacji elektronicznej mogą skorzystać z:

  1. kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu niepublicznym do którego uczęszcza dziecko w obecnym roku szkolnym na zasadach określonych przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne,

lub

  1. kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu publicznym/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanym przez Prezydenta Miasta Tychy.

W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie zdecydują się na kontynuowanie edukacji przedszkolnej w przedszkolu niepublicznym do którego uczęszcza dziecko w obecnym roku szkolnym, rodzice składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego do przedszkola do którego obecnie uczęszcza dziecko.

W przypadku wyboru możliwości kontynuowania edukacji w placówce publicznej rodzice/opiekunowie dzieci najpóźniej do 14 lutego 2022 r. zobowiązani są złożyć Wniosek do Prezydenta Miasta Tychy. Wniosek ten należy złożyć w zaklejonej kopercie w Miejskim Centrum Oświaty (skrzynka na dokumenty znajduje się na parterze budynku) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Centrum Oświaty 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12.

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

7 lutego 2022 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych w których obowiązuje zasada, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.

– Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej w sekretariacie lub inny sposób określony przez szkołę (np. w skrzynce podawczej) – mówi dyrektor Gnacik.

Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach. Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się wraz z dokumentami bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Dokumenty do klas pierwszych szkół podstawowych można składać od 7 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje o  terminach kolejnych etapów postępowania zamieszczone są na stronie: https://sp-tychy.nabory.pl.

NABÓR DO KLAS CZWARTYCH SPORTOWYCH

1 lutego 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów sportowych klas IV szkół podstawowych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach oraz w szkołach podstawowych prowadzących oddziały sportowe.

Nabór do oddziałów sportowych klas IV szkół podstawowych będzie prowadzony od 1 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r.

Informacje o rekrutacjach aktualizowane na stronie https://www.oswiata.tychy.pl/

 

Content retrieved from: https://umtychy.pl/artykul/7259/rekrutacje-do-tyskich-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20222023.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *